तोबे एकला चलो रे Tobe Ekla Cholo Re – Ravindra Nath Tagore

तोबे एकला चलो रे Tobe Ekla Cholo Re – Ravindra Nath Tagore
तोबे एकला चलो रे Tobe Ekla Cholo Re – Ravindra Nath Tagore

जोदी तोर डाक सुने केउ ना आसे
तोबे एकला चलो रे
जोदी तोर डाक सुने केउ ना आसे
तोबे एकला चलो रे
एकला चलो, एकला चलो,
एकला चलो, एकला चलो रे
जोदी तोर डाक सुने केउ ना आसे
तोबे एकला चलो रे
जोदी तोर डाक सुने केउ ना आसे
तोबे एकला चलो रे

जोदी केउ कोथा ना कोए
ओ रे … ओ ओभागा
केउ कोथा ना कोए

जोदी सोबाई थाके मुख फिराए
सोबाई कोरे भोई
जोदी सोबाई थाके मुख फिराए
सोबाई कोरे भोई
तोबे पोरान खुले
ओ तुई मुख फूटे तोर मोनेर कोथा
एकला बोलो रे

जोदी तोर डाक सुने केउ ना आसे
तोबे एकला चलो रे
जोदी तोर डाक सुने केउ ना आसे
तोबे एकला चलो रे

जोदी सोबाई फिरे जाए
ओ रे ओ ओभागा
सोबाई फिरे जाई
जोदी गोहान पोथे जाबार काले केउ
फिरे ना चाय
जोदी गोहान पोथे जाबार काले केउ
फिरे ना चाय
तोबे पोथेर काँटा..

तोबे पोथेर काँटा
ओ तुई रोक्तो माखा चोरोनतोले
एकला दोलो रे

जोदी तोर डाक सुने केउ ना आसे
तोबे एकला चलो रे
जोदी तोर डाक सुने केउ ना आसे
तोबे एकला चलो रे

जोदी आलो ना धोरे, ओ रे..
ओ ओभागा
आलो ना धोरे
जोदी झोर-बादोले आंधार राते
दुयार देये घोरे
जोदी झोर-बादोले आंधार राते
दुयार देये घोरे

तोबे बज्रानोले..
आपोन बुकेर पाजोर जालिये निये
एकला जोलो रे

जोदी तोर डाक सुने केउ ना आसे
तोबे एकला चलो रे
जोदी तोर डाक सुने केउ ना आसे
तोबे एकला चलो रे
एकला चलो, एकला चलो
एकला चलो, एकला चलो रे

एकला चलो, एकला चलो
एकला चलो, एकला चलो रे

जोदी तोर डाक सुने केउ ना आसे
तोबे एकला चलो रे
जोदी तोर डाक सुने केउ ना आसे
तोबे एकला चलो रे
जोदी तोर डाक सुने केउ ना आसे
तोबे एकला चलो रे

– Rabindranath Tagoreतोबे एकला चलो रे Tobe Ekla Cholo Re – Ravindra Nath Tagore Video
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *